นายชิตพล สุวรรณผา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
 
   
 
 
 
     
    นายชิตพล สุวรรณผา  
    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
       
     
    นางสาวไอศศิภาฎา เสฏฐศุภพงษ์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
         
 
  นางสาวรัตนพร คูหามณีรัตน์ นางดวงเดือน ผลเจริญ นางสาววลิต ฤาชา นายอดิศักดิ์ สมชอบ
  กศ.บ.พลศึกษา(ครู คศ.3) ประถมการศึกษา(ครู คศ.3) ศษ.บ.ปฐมวัย(ครู คศ.2) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา(ครู คศ.2)
         
 
  นางสาวจิดาภา ไชยสอน นาวสาวเพ็ญภัสสร อุดมธนโรจน์ นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข นางสาวฐิติชญาณ์ ชุติพิพัฒพงศ์
  ค.บ.ปฐมวัย(ครู คศ.2) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ครู คศ.2) ศศบ.รัฐศาสตร์(ครู คศ.2) ค.บ.ปฐมวัย(ครู คศ.2)
         
 
  นางสาวสุจิตตรา คงปลื้ม
นางวัชราภรณ์ ศิลปสมบูรณ์
นายนราศักรินทร์ น้ำแก้ว
นางสาวปิยะพร พูลสวัสดิ์
  ค.บ.ดนตรีศึกษา(ครู คศ.1) ค.บ.สังคมศึกษา(ครู คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา(ครู คศ.1) วท.บ.วิทยาศาตร์(ครู คศ.1)
         
 
  นางสาวธัญย์รดา บุญอ้น นายณัฐพล วัลย์เปรียงเถาว์ นางสุกัญญา ทิพย์นนท ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลากร พุทธรักษา
  วท.บ.วิทยาศาตร์(ครู คศ.1) เอกนาฎศิลป์(ครูผู้ช่วย) ค.บ.ปฐมวัย(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาไทย(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวรัตนา ฉัตรทันต์ นายนิพนธ์ อินทโชติ นางสาวธัญพิชชา พรมที นายกฤษฎิ์ธนทัต ท้าวม่วง
  ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นายอดิศักดิ์ ฉลองคำ นางสาวสุดาพร เสวะนา นางสาวอรยา เทียกสา นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว
  เอกสังคมศึกษา(ผู้ช่วยครู) เอกวิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) เอกศิลปะ(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
   
  นางสาวอรยา เทียกสา นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว  
  เอกศิลปะ(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู)  
 
 
  นางสาวนาตยา อิทธิถาวรกุล นางสาวสุวิมล ศรณรงค์ นายมหิธร สารกุล นายสมศักดิ์ สารเล็ก
  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถ
         
 
  นายบุญเลิศ สงวนญาติ นายประดิษฐ์ จันทร์หนู นายพงษ์เดช วิโรจน์เพ็ชร์ นางสาวอรพินท์ วิจืตรจันทร์
  พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานคนสวน พนักงานคนครัว
         
 
  นางสาวรัชนี เจริญผล นางสาวแสงประดับ พากเพียร นางสาวปณิดา จันทะมาตย์ นางจิตร ฉับพลัน
  พนักงานคนครัว พนักงานคนสวน พนักงานคนสวน พนักงานคนครัว
         
       
  นางจิตร ฉับพลัน      
  พนักงานคนครัว      
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 29/11/2564