นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
 
   
 
 
 
     
    นายโกศล มิตรพระพันธ์  
    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
       
     
    นางสายชล พลานนท์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
         
 
  นางสาวรัตนพร คูหามณีรัตน์ นางดวงเดือน ผลเจริญ นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา นางสาววลิต ฤาชา
  กศ.บ.พลศึกษา(ครู คศ.3) ประถมการศึกษา(ครู คศ.3) ค.บ.ปฐมวัย(ครูศ.3) ศษ.บ.ปฐมวัย(ครู คศ.2)
         
 
  นายอดิศักดิ์ สมชอบ นางสาวจิดาภา ไชยสอน นาวสาวปริษา สนวิชัย นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข
  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา(ครู คศ.2) ค.บ.ปฐมวัย(ครู คศ.2) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ครู คศ.2) (ครู คศ.2)
         
 
  นางสาวสุจิตตรา คงปลื้ม
นางวัชราภรณ์ ศิลปสมบูรณ์
นายนราศักรินทร์ น้ำแก้ว
นางสาวปิยะพร พูลสวัสดิ์
  ค.บ.ดนตรีศึกษา(ครู คศ.1) ค.บ.สังคมศึกษา(ครู คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา(ครู คศ.1) วท.บ.วิทยาศาตร์(ครู คศ.1)
         
 
  นางสุกัญญา ทิพย์นนท ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลากร พุทธรักษา นายนิพนธ์ อินทโชติ นางสาวรัตนา ฉัตรทันต์
  ค.บ.ปฐมวัย(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวศศิธร บุญราช นางสาวธัญพิชชา พรมที นายพงศกร บุญทวีสูงส่ง นายกฤษฎิ์ธนทัต ท้าวม่วง
  ค.บ.วิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) ค.บ.ภาษาอังกฤษ(ผู้ช่วยครู) เอกเกษตร(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นายอดิศักดิ์ ฉลองคำ นางสาวสุดาพร เสวะนา นางสาวนราภรณ์ ไชยศรี นางสาวอรยา เทียกสา
  เอกสังคมศึกษา(ผู้ช่วยครู) เอกวิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) เอกวิทยาศาสตร์(ผู้ช่วยครู) เอกศิลปะ(ผู้ช่วยครู)
         
 
  นางสาวปิยะนุช ฟักทิม นางสาวมาลีวัลย์ กวางแก้ว นายปฏิพาน กองเมือง นายพิชัย ศรีแพงมน
  เอกภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) เอกคณิตศาสตร์(ผู้ช่วยครู) เอกนาฎศิลป์(ผู้ช่วยครู) เอกพลศึกษา(ผู้ช่วยครู)
         
         
         
 
 
  นางสาวนาตยา อิทธิถาวรกุล นางสาวสุวิมล ศรณรงค์ นายมหิธร สารกุล นายสมศักดิ์ สารเล็ก
  เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถ
         
 
  นายสุรัตน์ สมนราษฎร์ นายบุญเลิศ สงวนญาติ นายประดิษฐ์ จันทร์หนู นายพงษ์เดช วิโรจน์เพ็ชร์
  พนักงานคนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานคนสวน
         
 
  นางสาวอรพินท์ วิจืตรจันทร์ นางสาวรัชนี เจริญผล นางสาวแสงประดับ พากเพียร นางสาวปณิดา จันทะมาตย์
  พนักงานคนครัว พนักงานคนครัว พนักงานคนสวน พนักงานคนสวน
         
     
  นางจิตร ฉับพลัน นางสาวนภาภรณ์ คำมัย    
  พนักงานคนครัว พนักงานคนสวน    
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 29/11/2564