นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
 
   
 
 
 
1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล  
4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization