นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
         
     
    นายโกศล  มิตรพระพันธ์  
    ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
     
    นางสายชล พลานนท์  
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ  
       
 
  นางสายชล พลานนท์ นางสาวพิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ และหัวหน้าฝ่ายบุคคล
       
         
         
         
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization