นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
 
   
 
 
 
1. ครูมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ  
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4. สถานศึกษามีความพร้อมของสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้  
5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
6. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
7. ผู้เรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่น  
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization